Vilkår

 1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige Handelsbetingelser (herefter Betingelser) for

InfraVARME Scandinavia ApS, Skipperlodden 27, 4736 Karrebæksminde, CVR: DK-31849586, Mail:kontakt@infravarme.com (herefter ”Sælger”) for leverancer til køber.

Vi svarer normalt indenfor 24 timer, dog ikke i weekend og helligdage.

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

 

 1. Tilbud

Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks.

Sælgers tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

 

 1. Priser

Priserne er angivet i Danske kroner. For Danmark og Sverige er priserne inklusive moms og fragt. Hvis Køber i Sverige eller andet EU-land er registreret i VIES er priserne uden moms (omvendte betalingspligt, moms). For Norge er priserne eksklusive moms men inklusive fragt.

For Grønland og Færøerne er priserne eksklusive moms og fragt der beregnes og prissættes ud fra vægt og antal enheder.

Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er Sælger berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser.

Omfattes leverancen af en af Sælgers benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

 

 1. Betaling

InfraVARME Scandinavia modtager Betaling via Nets og DIBS fra VISA, Mastercard, JCB, UnionPay (MasterPass) samt bankoverførsel. Betaling via kort vil først blive trukket på din konto når varen afsendes.

InfraVARME Scandinavia benytter godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL, så dine informationer ikke kan aflæses.

Foreligger der en aftale om kreditkøb eller finansiering vil dette fremgå af Ordrebekræftelse eller Faktura.

På Sælgers anmodning er Køber til enhver tid pligtig til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodning efter aftalens indgåelse, er Sælger forpligtet til at friholde Køber for enhver udgift forbundet hermed.

Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

 

 1. Produktinformation og – ændringer

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælger skriftligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden Sælgers skriftlige samtykke.

 

 1. Returvarer

For Private:

Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give sælger tydelig meddelelse om dette. Bliver varen nægtet modtaget og sendt retur til Sælger, dækkes omkostningen til returnering af Køber.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen på 14 dage fra modtagelsen. Sælger sender pr. mail en Fortrydelsesformular der udfyldes af Køber og returneres til kontakt@infravarme.com. Fra Købers anmodning om fortrydelse, skal varen være modtaget hos Sælger senest 14 dage efter anmodning. Varen skal sendes til Infravarme Scandinavia ApS, Skipperlodden 27, 4736 Karrebæksminde. Returnering sker for Købers regning og Køber hæfter for skade der kan ske under transport. Vi modtager ikke pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

  

Fortrydelsesret og varens stand.

Køber må udpakke infravarme produktet og undersøge produktet, men ikke montere det. Hvis varen bærer prag af at være brugt ud over det tilladelige betaler Køber for værdiforringelsen. Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at køber ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Specialfremstillede produkter kan ikke returneres, det gælder for varer med special farve, specialrammer, med billedmotiv, samt anden tilpasning.

Varerne kan kun returneres i originalemballagen, og alle dele som skruer, beslag med mere skal returneres sammen med varen. Dersom varen ikke sendes i originalemballagen eller at alle dele ikke medfølger, vil returneringen ikke blive accepteret og Køber trækkes for 50% af varens værdi. Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post og Køber bør rådføre sig om dette og sikre sig at produktet er forsikret under transport. Udgifterne for returnering der betales af Køber, vil afhænge af den specifikke vare. Beløbet vil forventeligt udgøre mellem kr. 130 – 2.000 inkl. Moms, afhængig af produkt og valgt transport.

Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderes det aftalte beløb uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Sælger har modtaget udfyldt Fortrydelses-formular om købers beslutning om at fortryde denne aftale, såfremt varen er returneret.

For Erhverv:

Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give sælger tydelig meddelelse om dette. Ubrugte produkter modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne, og ved angivelse af RMA nummer.

Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubrugt og ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Returvarer sendt uden omdeling eller som efterkrav modtages ikke.

 

 1. Leveringstid og forsendelse

Levering vil ske hurtigst muligt, og forventet leveringstid vil fremgå af Ordrebekræftelsen.

Standard leveringstid er 1 – 2 uger, som oftest kortere ved lagervarer.

Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.

Sælger sender varer med TNT og DB Schenker.

 

 1. Garanti, mangler og reklamation

Der ydes minimum 2 års garanti på produkter. Nogle produkter har en længere garanti, hvilket er oplyst på Faktura.

Ved modtagelse skal Køber straks foretage en undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel eller skade, skal Køber straks give vognmand/transport besked samt meddele Sælger herom med angivelse af, hvori manglen/skaden består. Tag gerne et billede af skaden. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers samtykke fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

 

 1. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Sælger på Køberens vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod Sælgers ejendomsforbehold.

Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal Sælger efter påkrav fra Køber bekræfte dette.

   

 1. Ansvarsbegrænsning

Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

 

 1. Force majeure

Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der vedrører omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige

samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

 

 1. Produktansvar

For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

 

 1. Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten, eller – såfremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen – ved Byretten i Næstved under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

 

infraVARME Scandinavia, den 1. maj 2018.

infraVARME Scandinavia ApS  ‑  Skipperlodden 27  ‑  DK-4736 Karrebæksminde

tlf: +45 7070 7922  ‑  e-mail: kontakt@infravarme.com  ‑  CVR.: DK-31849586  –  www.infravarme.dk